Гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардлагатай гадаад худалдааны бичиг баримт

Авто тээврийн хэрэгслээр

 • Гадаад худалдааны нэхэмжлэх 
 • Баглаа боодлын жагсаалт 
 • Гарал үүслийн гэрчилээ 
 • Гадаад худалдааны гэрээ эсвэл Захиалгын хуудас 
 • Төлбөр төлсөн баримт 
 • CMR
 • ТИР Карней 
 • Даатгалын бичиг баримт /Инкотермсийн нөхцөлөөс хамаарч/ 
 • Тээврийн зардлын баримт 

Агаарын тээврийн хэрэгслээр

 • Гадаад худалдааны нэхэмжлэх 
 • Баглаа боодлын жагсаалт 
 • Гарал үүслийн гэрчилээ 
 • Гадаад худалдааны гэрээ эсвэл Захиалгын хуудас 
 • Төлбөр төлсөн баримт 
 • AWB /Airway Bill/
 • Даатгалын бичиг баримт /Инкотермсийн нөхцөлөөс хамаарч/ 
 • Тээврийн зардлын баримт 

Төмөр замаар

 • Гадаад худалдааны нэхэмжлэх 
 • Баглаа боодлын жагсаалт 
 • Гарал үүслийн гэрчилээ 
 • Гадаад худалдааны гэрээ эсвэл Захиалгын хуудас 
 • Төлбөр төлсөн баримт 
 • Төмөр замын наклад
 • Даатгалын бичиг баримт /Инкотермсийн нөхцөлөөс хамаарч/ 
 • Тээврийн зардлын баримт